Projecte Lingüístic

Projecte Lingüístic

Enllaç al document

I. Descripció dels trets que caracteritzen el PL i explicitació de principis sobre els quals es fonamenta

1.1.- Ressenya introductòria.

1.2.- Explicitació de principis i fonamentació.

II. Anàlisi del context lingüístic

2.1.- Situació lingüística de l’entorn.

2.2.- Situació sociolingüística del Centre.

2.3.- Anàlisi de l’ús de la llengua en l’àmbit escolar:

a) Àmbit Administratiu (Oral i Escrit)

b) Àmbit de Relació Intern i Extern. (Oral i Escrit).

c) Àmbit Docent.

III.- Pla de Normalització Lingüística:

3.1.- Objectius Generals.

3.2.- Tractament de les Llengües. Criteris per a la seva introducció.

a) Transformació de status

b) Temporització i distribució horària.

c) Principis metodològics i d’actuació.

IV.- Concreccions del Pla de Normalització Lingüística per cursos:

4.1.- Àmbit Administratiu.

4.2.- Àmbit Docent.

4.3.- Àmbit de Relació Oral i Escrita.

V.- Seguiment i Avaluació del PLC. Estratègies.

ANNEX . Revisió dels objectius y noves propostes juny 2018.

Etiquetes: Documents