Ortografia. Regles d’accentuació.

L’accent és el signe ortogràfic que indica quina és la síl·laba tònica d’una paraula, sempre que les normes ortogràfiques ho permetin.
 
Hi ha dos tipus d’accents:
 
 • L’accent greu o obert ( `). Es posa sobre la a, sobre la e oberta i sobre la o oberta.

      Exemples: anà, cafè, lleonès, això.

 • L’accent agut o tancat ( ´). Es posa sobre la e tancada, sobre la o tancada, sobre la i i sobre la u. 

      Exemples: somniaré, cançó, líquid, últim.

 • Les paraules esdrúixoles són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l’altepenúltima posició.

Les paraules esdrúixoles s’accentuen sempre.   

    Exemples: mú-si-ca, lí-qui-da.

 
 
 
 • Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l’última posició.

        Exemples:  sor-tir, de-mà.

Les paraules agudes s’han d’accentuar quan acaben en les següents terminacions:

  • -a, -e, -i, -o, -u.

  • -as, es, -is, -os, -us.

  • -en, -in.

    Exemples: camí, avió, ningú, partiràs, després, avís, deliciós.

 • Les paraules planes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en la penúltima posició.

        Exemples: plu-ja, tí-mid.

Les paraules planes s’han d’accentuar quan NO acaben en les següents terminacions.

  • -a, -e, -i, -o, -u.

  • -as, -es, -is, -os, -us.

  • -en, -in.

     Exemples: tòxic, carnívor, tèxtil, pròxim, últim, ràpid, fotógraf.

1   Separa la paraula en síl·labes.

Exemples:   

a-qui   ca-fe  ro-bo-tic     cra-ter      mu-si-ca.

PÀGINA INTERESSANT PER A SEPARAR EN SÍL·LABES.

UNA ALTRA.

2   Assenyala la síl·laba tònica.

Exemples:     

a-qui   ca-fe  ro-bo-tic     cra-ter      mu-si-ca.

3   Has de saber si la paraula és aguda, plana o esdrúixola.

Exemples:   

a-qui  (aguda) ca-fe (aguda)   ro-bo-tic (plana) cra-ter (plana)      mu-si-ca (esdrúixola).

4   Consultar la norma ortogràfica.

Exemples: 

aqui        s’accentua perquè és aguda i acaba en vocal, -as, -es, -is, -os, -us, -en o -in.

cafe        s’accentua perquè és aguda i acaba en vocal, -as, -es, -is, -os, -us, -en o -in.

robotic      s’accentua perquè és plana i acaba en consonant (exepte les terminacions -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in).

crater      s’accentua perquè és plana i acaba en consonant (exepte les terminacions -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in).

musica    s’accentua perquè ho fan totes les esdrúixoles.

5   Saber si l’accent és agut o greu.

Exemples:   

aquí           amb accent agut perquè la lletra “i”  sempre porta l’accent tancat.

cafè           amb accent greu perquè la “e” oberta porta l’accent obert. (La e tancada porta accent tancat.Ex. també).

robòtic         amb accent greu perquè la “o” oberta porta l’accent obert. ( La o tancada porta accent tancat: Ex. camió).

cràter         amb accent greu perquè la lletra “a” sempre porta l’accent obert.

música       amb accent agut perquè la lletra “u” sempre porten l’accent tancat.

Formen un diftong dues vocals juntes que es pronuncien en la mateixa síl·laba.

Creixents Decreixents 

i / u     +

a

e

i        

o

u

a

e

i        +

o

u

i / u

quatre, qüestió, quota  guant, aigües, pingüí,

aiguota
iogurt, hiena, ioga, noia, deia, veuen…
pau, peu, ciutat, coure, duuaire, rei, boira, cuina
 
 
 
 

Parlem de hiat en els casos següents:

 1. No hi ha una i o una u, necessàries per formar diftongs:Te-a-tre, re-al
 2. En les combinacions:
  1. consonant+i+a/e/o:   di-es, Ma-ri-a, re-li-gi-ó
  2. consonant+u+a/e/o:  cu-a, du-es
 
La dièresi és un signe (¨) que es posa sobre algunes i o algunes u i fa que  s’hagin de pronunciar destacadament.
 
Hem de posar dièresi:
 
 • Quan hem d’indicar que cal pronunciar la u dels grups que, qui, gue, gui. Exemples: qüestió,
 
  • En el temps verbal no personal participi dels verbs que acaben en -ir. Exemples: traïdes, reduïts. 
 • En situacions en que es trenca un diftong i fer que sonin destacadament la i i la u quan, segons les normes d’accenuació, no es pot escriure l’accent gràfic. Exemples: rabiüt -üda, cafeïna, ensaïmada, veïnat, proteïna, …

L’accent diacrític ens ajuda a diferenciar el significat de dues paraules que s’escriuen igual. Tot i que aquest accent no compleix les normes ortogràfiques, fa que poguem destriar el significat de la paraula.