Eleccions al Consell Escolar

Les eleccions per renovar la primera meitat del Consell Escolar d’aquest Centre es faran a finals de novembre:

  • 3 mestres, 3 pares o mares, 1 representant de l’APIMA i 1 representant Ajuntament.

Per la transcendència d’aquestes eleccions a la vida del Centre, es demana col·laboració i participació en tot el procés electoral que està exposat al tauló d´anuncis del Centre.

  •  Candidats :

Tots els pares, mares o tutors legals censats poden resultar elegits sempre que de dia 21 a dia 28 d´octubre (abans de les 12 hores) hagin presentat la seva candidatura a la Secretaria del Centre.

  • Votació :

La votació tendrà lloc el dia 22 de novembre. Els electors podran exercir el dret a vot per correu (els sobres amb el lliurament del vot i fotocòpia del document d’identitat per presentar a la junta electoral es donaran als seus fills).

——————————

A finales de noviembre se realizarán las elecciones para renovar la primera mitad del Consejo Escolar de este Centro.

  • 3 maestros/as, 3 padres o madres, 1 representante APIMA y 1 representante del Ayuntamiento.

Debido a la importancia de estas elecciones, se agradecería su colaboración y participación en todo el proceso electoral.

  • Candidatos :

Todos los padres, madres o tutores legales censados pueden resultar elegidos siempre presentado su candidatura del día 21 al día 28 d´octubre (antes de las 12 horas) en la Secretaría del Centro.

  • Votación :

La votación será el día 22 de noviembre y los electores podrán ejercer su derecho al voto por correo (los sobres con el voto y la fotocopia del DNI se podrán hacer llegar a la Junta Electoral por mediación de sus hijos).

La Junta Electoral