Assemblea General AMIPA 2019-20

La Junta Directiva d’aquesta AMIPA, en reunió celebrada el  23 de setembre de 2019, va acordar convocar Assemblea General de socis el proper dia  7 d’octubre a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:15 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si cal, de l’acta anterior.
 2. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva: tresorer/a i vocals.
 3. Balanç de comptes del curs 2018-19 i pressupost del curs 2019-20
 4. Presentació del projecte d’activitats extraescolars del curs 2019-20.
 5. Propostes de càrrecs de la Junta Directiva .
 6. Precs i preguntes.

La Junta Directiva de esta AMIPA, en reunión celebrada el 23 de septiembre de 2019, acordó convocar Asamblea General extraordinaria de socios el próximo día 7 de octubre a las 18:00 horas en primera convocatoria y las 18:15 horas en segunda convocatoria, en los salones del centro, con el siguiente orden del día:

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
 2. Renovación de cargos de la Junta Directiva: Tesorero/a  i vocales.
 3. Balance de cuentas del curso 2018-19 y presupuesto del curso 2019-20.
 4. Presentación del proyecto de actividades extraescolares del curso  2019-20 .
 5. Propuestas de cargos de la Junta Directiva.
 6. Ruegos y preguntas.

 

La Presidenta,

Silvia Ortuño Campos

Cala d’Or, 23 de septiembre de 2019