Ajudes individuals de menjador 2016-17

BENEFICIARIS:  
Alumnes d’Educació Primària i d’Educació Infantil .

Alumnos de Educación infantil y de Educación Primaria.

REQUISITS:  
Tenir plaça de menjador en el centre i haver d’utilitzar el servei de menjador

Tener plaza de comedor en el centro y utilizar el servicio de comedor.

Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria.

Tener presentada la solicitud y la documentación correspondiente a esta convocatoria.

CRITERIS:  
Prioritats a l’imprès de sol·licitud (renda familiar, membres de la unitat familiar…)

Prioridades en el impreso de solicitud.

MODEL DE SOL·LICITUD:  
Imprès normalitzat (Direcció).

Impreso en la secretaría del Centro.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
Presentar al centre docent on estiguin matriculats per al curs 2016-17.

Presentar en el Centro docente donde esté matriculado para el curso 2016-17

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
Entre el 9 i 23 de maig de 2016 (13:00 a 14:00 h).

Entre el 9 y 23 de mayo de 2016 (13:00 a 14:00 h).