escolaritzacio 2018 19.500

 

La sol·licitud de plaça escolar per a Educació Infantil i Educació Primària, per al curs escolar 2018 - 2019, serà de dia 3 a dia 16 de maig, de les 13 a les 14 hores. Per veure tota la informació clicau aquí.

 

BENEFICIARIS

Alumnes d'Educació Primària i d'Educació Infantil .

Alumnos de Educación infantil y de Educación Primaria.

 

REQUISITS

Tenir plaça de menjador en el centre i haver d'utilitzar el servei de menjador

Tener plaza de comedor en el centro y utilizar el servicio de comedor.

Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria.

Tener presentada la solicitud y la documentación correspondiente a esta convocatoria.

 

CRITERIS

Prioritats a l'imprès de sol·licitud (renda familiar, membres de la unitat familiar...)

Prioridades en el impreso de solicitud.

 

MODEL DE SOL·LICITUD

Imprès normalitzat (Direcció).

Impreso en la secretaría del Centro.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Presentar al centre docent on estiguin matriculats per al curs 2016-17.

Presentar en el Centro docente donde esté matriculado para el curso 2016-17

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Entre el 9 i 23 de maig de 2016 (13:00 a 14:00 h).

Entre el 9 y 23 de mayo de 2016 (13:00 a 14:00 h).