• El centre es manifesta lliure de qualsevol tendència ideològica, política o religiosa determinada. Es declara aconfessional i mantindrà una actitud respectuosa amb totes les creences.
 • Les llengües catalana i castellana són les que els alumnes empren per fer els primers aprenentatges. El projecte lingüístic regularà els procediments i els nivells d'ús.
 • L'activitat educativa va dirigida a desenvolupar l'esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió, i la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social.
 • Es fomenta la investigació, la construcció de pensament i la sistematització científica.
 • El Centre i la Comunitat Educativa s'identifiquen amb els valors de:
  • Ple desenvolupament de la personalitat de l'alumne.
  • Respecte als drets i llibertats fonamentals dels individus.
  • Respecte a la realitat lingüística i cultural de la comunitat.
  • Adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treball que possibiliten “aprendre a aprendre”.
  • Atenció planificada a la diversitat.
  • Formació de l'alumne en l'esforç personal i el domini de la pròpia voluntat, la responsabilitat i sentit del deure, l'educació ambiental, la conducta cívica i l'educació en la Pau i la No-Violència.
 • El Centre realitza un ensenyament no discriminatori per raons de diferenciació de sexe.
 • El Centre Escolar planteja un model de gestió obert a la participació real i efectiva de tots el components de la Comunitat Educativa.

 

OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

El CEIP Santa Maria del Mar de Cala d'Or, en el desenvolupament de totes les seves activitats, pretén complir amb la seva funció educativa per tal d'oferir a la comunitat una educació integral dels seus alumnes.

Per assolir aquesta funció, el centre parteix dels següents supòsits o principis:

 • Afavorir el desenvolupament de les capacitats de sociabilització dels infants en la societat i el medi que els envolta, així com la preparació per a l'exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable, i amb capacitat d'adaptació a les situacions canviants de la societat del coneixement, tot potenciant l'adquisició d'habilitats bàsiques sobretot en els àmbits de la comunicació, la participació i l'organització, mitjançant sortides, diades de portes obertes, escoles de pares, participació en intercanvis escolars, projectes amb escoles viatgeres, etc.
 • Incidir en la formació de ciutadans competents lingüísticament en un món cada vegada més interrelacionat, proporcionant habilitats lingüístiques per a la comprensió i expressió en les llengües catalana, castellana i anglesa, tot creant en els infants la necessitat d’expressar-se en llengua catalana, de valorar-la com a mitjà de comunicació, com a part de la cultura d’un poble i per a la cohesió social.
 • Propiciar l’autonomia a través d' hàbits i tècniques d'estudi i de comportament que incideixin positivament en el seu rendiment escolar i en el ple desenvolupament de la personalitat
 • Fomentar la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears, amb l'assumpció dels valors derivats de la realitat d'una llengua i una cultura pròpies, i l'interès per conèixer, respectar i estimar el nostre patrimoni territorial, històric, cultural, lingüístic i les nostres tradicions dins la formació en el respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya i de la interculturalitat com un element enriquidor de la societat.
 • Incidir de manera específica en els Temes Transversals del Medi Ambient, Educació per a la Salut i del Consumidor i d'Educació Vial, fomentant l'adquisició de valors que propiciïn el respecte als éssers vius i al medi ambient, en particular al valor dels espais forestals i el desenvolupament sostenible controlant el consum d’aigua, d’electricitat i de calefacció, l'estalvi, reutilització i reciclatge del paper, i l’autocontrol del propi cos mitjançant uns bons hàbits d 'higiene, salut, motricitat i alimentació.
 • Aportar als nins i nines del centre els recursos materials i organitzatius necessaris, en tallers i en l’aula de classe, per entrar en contacte amb el món de les noves tecnologies de la comunicació i informació, tan pel que fa a l’aprenentatge de les eines informàtiques, telemàtiques i multimèdia, com pel que fa a l’ús d’aquestes com a recursos integrats en les activitats d’E/A.
 • Educar a tots els nins i nines en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència, el respecte dels drets i llibertats fonamentals com també en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'aquests, en general, potenciant aquelles actituds favorables per a una convivència harmoniosa, pacífica i constructiva amb els altres a través de la implementació de programes d’aprenentatge d’habilitats socials.
 • Aportar als nins i nines experiències i activitats manipulatives i de contrastament de la realitat, mitjançant tallers de plàstica, tecnologia, jocs populars, hort escolar, teatre, revista escolar, sortides didàctiques, etc., relacionades amb els aprenentatges que desenvolupen, per tal de facilitar al màxim la comprensió del món en que viuen i aportar significació als seus aprenentatges per afavorir la construcció de pensament

 

ESPECIFICACIÓ DELS OBJECTIUS.

Per tal d’assolir amb un adequat grau d’eficàcia les aspiracions esmentades en aquest Projecte, la comunitat educativa formula els següents objectius:

a) Ambit pedagògic:

a.1. Relatius als continguts de l’ensenyament.

 • Afavorir i potenciar en els nins i nines el desenvolupament de les capacitats de comunicació.
 • Proporcionar habilitats lingüístiques per a la comprensió i expressió en les llengües catalana , castellana i anglesa.
 • Desenvolupar les capacitats per a l’adquisició de conceptes i principis a partir de l’experiència i el coneixement de la realitat social.
 • Propiciar l’autonomia a través de tècniques d’estudi
 • Potenciar hàbits de cooperació i treball en equip.
 • Possibilitar l’aprenentatge,coordinació i autocontrol del propi cos.
 • Propiciar l’adquisició d’actituds: respecte de les diferències individuals, erradicant tota discriminació o marginació per causes de sexe, religió, estatus social o econòmic, minusvalia, raça o cultura.
 • Afavorir el desenvolupament de les capacitats de sociabilització dels infants potenciant l’adquisició d’habilitats socials bàsiques (escoltar, opinar, respectar normes, compartir...) sobretot en els àmbits de la comunicació, la participació i l’organització.
 • Potenciar els valors de solidaritat, col·laboració i responsabilitat respecte als altres.

a.2. Relatius a l´opció metodològica docent:

 • Exercir l’acció educativa atenent les característiques individuals i la diversitat, amb el propòsit de compartir, estimular i respectar.
 • Aportar atenció complementària i adaptacions curriculars.
 • Utilitzar una metodologia globalitzadora i adaptar el currículum al context i als recursos que aporta l’entorn i el medi sociocultural.
 • Contribuir a la creació d’un ambient educatiu que proporcioni seguretat, estabilitat, equilibri i tranquil·litat.

a.3. Relatius a les funcions de coordinació i gestió del treball docent.

 • Assegurar la coordinació i coherència del treball realitzat en l’educació Infantil i l’educació Primària, així com entre els diferents cicles educatius.
 • Potenciar la coordinació i el treball en equip per tal de propiciar coherència i complementarietat en l’acció educativa.
 • Avaluar sistemàticament el funcionament del Centre per orientar actuacions de millora i perfeccionament.

b) Àmbit institucional.

b.1. De projecció interior.

 • Propiciar la participació i col·laboració dels pares, educadors i personal de serveis en la gestió i control del Centre.
 • Potenciar les relacions de col·laboració entre els pares i els professors.

b.2. De projecció exterior.

 • Participar en els projectes institucionals i activitats educatives proposades per associacions culturals.
 • Mantenir canals de comunicació amb els Instituts de la zona per tal de poder augmentar l’eficàcia de l’orientació escolar.

b.3. De formació permanent.

 • Incidir en la formació dels pares mitjançant programes i activitats específiques.
 • Possibilitar i potenciar les activitats de formació permanent del professorat.

c) Ambit Administratiu

 • Realitzar una gestió administrativa i econòmica del Centre participativa i oberta.
 • Dissenyar i posar en pràctica sistemes d’informació que permetin la comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa.

d)Àmbit humà i de serveis.

 • Contribuir al cobriment de les necessitats bàsiques dels infants.
 • Complir i observar les normes i procediments de regulació de la convivència i d’actuació general recollits en el pla de Convivència, Reglament de Règim Intern i en la Guia de funcionament del Centre.

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

TUTORIES DES D' EDUCACIÓ INFANTIL A EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

El professor-tutor fa una funció bàsica dins el nostre sistema educatiu. El seu paper es centra en els objectius següents :

 • Obtenir un bon coneixement de cada un dels alumnes de la seva classe, tant personal com acadèmic.
 • Atendre les necessitats i els problemes de cada alumne/a en particular.

 • Conèixer la dinàmica interna del seu grup de classe: subgrups d'amics, possibles problemes de relació entre ells, integració satisfactòria de cada alumne/a en un cercle d'amics, integració dels nou vinguts, etc.

 • Detectar problemes de convivència dins de la classe.

 • Vigilar que la tasca que exigeix cada professor en la seva matèria sigui equilibrada respecte de les restants assignatures, i adequada a la capacitat dels alumnes.

 • Fer constar en la fitxa personal de cada alumne del seu grup el conjunt de dades personals o d'altra índole que le permeti actuar quan alguna circumstància ho faci necessari.

 • Establir contacte regularment amb els pares/mares dels seus alumnes, bé a nivell individual en entrevistes , bé a nivell col.lectiu en reunions tot al llarg dels curs.

 • Recollir periòdicament l'opinió dels seus alumnes, respecte a la marxa de la classe, opinió que convenientment calibrada , comentarà als respectius professors, o a la Direcció si fos assumpte de la seva incumbència, per tal d'esmenar errors o desajustaments, aconseguint així que l'opinió dels alumnes , quan és justa, sigui realment tinguda en compte.

 • El tutor/a tindrà accés a tota casta d'antecedents de l'alumne, pedagògics, familiars i mèdics, sobre els quals haurà de guardar total discreció.

COORDINADORS DE CICLE. 

El càrrec de coordinador és fonamental en el nostre sistema de funcionament. El paper de coordinador ha de situar-se entre el tutor i la Direcció, amb la missió de responsabilitzar-se dels control de la qualitat de treball dels professors/res del seu cicle, i d'assessorar-los en tots aquells aspectes en que sol.licitin el seu criteri o orientació. 

Forma part de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre, participant en les reunions . En aquestes reunions informarà dels resultats de la seva gestió i proposarà aquells suggeriments o necessitats que prèviament haurà filtrat dels seus contactes amb professors i tutors, canalitzant, així, la participació de tots en l'empresa educativa.

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA

 

NORMES GENERALS

 1. Ser puntual i assistir diàriament a classe, o aportar el justificant en cas d'absència.
 2. Les entrades i sortides de l'aula i de l'escola es faran amb ordre i silenci, sense córrer. Les escales es pujaran amb ordre i per la dreta.
 3. Es respectarà a totes les persones per tal de millorar la convivència.
 4. Responsabilitzar-se i cuidar del material propi i col·lectiu de la classe. Preocupar-se de dur cada dia el que es necessita.
 5. Dins la classe hi haurà un ambient d'ordre i tranquil·litat.
 6. Els conflictes es resoldran dialogant.
 7. Participar a les activitats organitzades pel Centre.

NORMES DEL PATI

 1. Jugar de forma pacífica.

 2. Anar a beure, berenar i anar al bany abans de tocar el timbre.
 3. Les deixalles, plàstics i papers es tiren a la paperera específica que correspon.

 4. Durant el temps d'esplai no s'entrarà a les classes. Només es podrà entrar a l'aula en cas de que el mestre o la mestra el vagi a cercar al pati.

 5. Respectar els torns d'utilització de materials i d'espai.

NORMES DE TREBALL 

 1. Realitzar la feina diària que indica el/la mestre/a, tant a classe com a casa.

 2. Treballar amb ordre i silenci, sense molestar als companys.

 3. Es respectarà el torn de paraula i l'opinió dels altres.

 4. Es procurarà ajudar als companys que ho necessitin.

 5. No s'emprarà ni la violència física ni la verbal.

 6. Col·laborar amb la realització de les tasques diàries de classe mitjançant grups de feina: grup d'ordre, de biblioteca, de neteja...