Activitats extraescolars organitzades per l'AMIPA que es realitzaran durant el present curs escolar, a partir de les 16:00 h.

JUDO

HORARI: dilluns i dimecres

HORARIO: lunes y miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h

CURSOS: Ed.Infantil yEd.Primaria

(45 € / anual)

 

FAMA, A BALLAR!

HORARI: dimarts 16:30 - 17:30 h

              dijous 16:30 - 17:30 h

HORARIO: martes 16:30 - 17:30 h

                  jueves 16:30 - 17:30 h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

PINTURA

HORARI: dimecres

HORARIO: miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h.

CURSOS:Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

PSICODANSA

HORARI: dimarts 15:30 – 16:30h

              dijous 15:30 – 16:30h

HORARIO: martes 15:30 – 16:30h

                  jueves 15:30 – 16:30h

CURSOS: Ed.Infantil

(45 € / anual)

 

BÀSQUET

HORARI: dimarts 16:00 – 17:00 h

             dijous 16:00 – 17:00 h

HORARIO: martes 16:00 – 17:00h

                  jueves 16:00 – 17:00h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

Opcional: Robótica Educativa

98 € trimestre - 1h semanal.

Per la present es comunica que del dia 3 de juliol al dia 5 de setembre (ambdós inclosos) es podrà pagar la quota de socis (27€) de l'AMPA, corresponent al curs escolar 2017-2018, al Banc de Santander de la oficina de Cala d’Or, compte 0049 5563 52 2410925449.

Així mateix s’informa que l’Assemblea General per a socis serà dia 25 de setembre a les 17:20 h. en primera convocatòria i a les 17:30 h. en segona convocatòria.

Es prega dur el resguard bancari del pagament.

 


 

 

Por la presente se comunica que del día 3 de julio al día 5 de septiembre (ambos incluidos) se podrá pagar la cuota de socios (27€) del AMPA, correspondiente al curso escolar 2017-2018, en el Banco de Santander de la oficina de Cala d’Or, cuenta 0049 5563 52 2410925449.

Y se informa que la Asamblea General para los socios será el día 25 de septiembre a las 17:20 h. en primera convocatoria y a las 17:30 h. en segunda convocatoria.

Se ruega traer el resguardo bancario del pago de la cuota.

 

Cala d’Or,15 de juny de 2017

La Junta Directiva

CONVOCATÒRIA  ASSEMBLEA GENERAL

La Junta Directiva d´aquesta AMPA, en reunió celebrada el 06 de Junio de 2016, va acordar convocar Assemblea General de socis el proper dia  29 de setembre  les 17,20 hores en primera convocatòria i a les 17,30 hores en segona amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si cal, acta anterior.

2. Renovació càrrecs Junta Directiva: Presidenta,Vicepresidenta, i Vocals:  1,3 i 5.

3. Balanç de comptes del curs 2015-16 i pressupost del curs 2016-17

4. Presentació del projecte d´activitats extraescolars del curs 2016-17.

5. Propostes junta directiva .

6. Precs i preguntes.

-----

La Junta Directiva de esta AMPA, en reunión celebrada el 06 de Junio de 2016, acordó convocar asamblea general extraordinaria de socios el próximo día 29 de septiembre a las 17,20 horas en primera convocatoria y las 17,30 horas en segunda convocatoria, en los salones del centro, con el siguiente orden del día:

1º  Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º  Renovación de cargos de la Junta Directiva: Presidenta, Vicepresidenta y Vocales: 1,3 y 5.

3º  Balance de cuentas del curso 2015-16 y presupuesto del curso 2016-17.

4º  Presentación del proyecto de actividades extraescolares del curso   2016-17 .

5º Propuestas de la Junta directiva

6º  Ruegos y preguntas.

                                                                                    PRESIDENTA          

                                                           Fdo. Catalina Mas Oliver

 

JUDO

 Estimular y practicar la responsabilidad, el autocontrol y la disciplina.

 

HORARIO: lunes y miércoles

HORARI: dilluns i dimecres

 GRUPO I: 16:00 – 17:00 h

 CURSOS: Ed.Infantil y Ed.Primaria

 (40 € / anual)

  

BATUKA

 Ejercitarse a través de secuencias coreográficas que combinan diversos géneros musicales y elementos de la gimnasia.

 

HORARIO: martes 17:30-18:30 h

                   miércoles 17:00-18:00 h

 HORARI: dimarts 17:30-18:30 h

                 dimecres 17:00-18:00 h

 CURSOS: Ed. Primaria

 (40 € / anual)

 

 PINTURA

 Desarrollar y practicar el arte a través de la pintura y sus técnicas.

 

HORARIO: miércoles

 HORARI: dimecres

 GRUPO I: 16:00 – 17:00 h.

 CURSOS: Ed. Primaria (1º a 6º)

 (40 € / anual)

 

 FUNKY JAZZ

 Conocer y practicar nuevos estilos de baile.

 

HORARIO: lunes 15:45 – 16:45

                                miércoles 15:30 – 16:30

 HORARI: dilluns 15:45 – 16:45

                            dimencres 15:30 – 16:30

 CURSOS: Ed.Infantil.

 (40 € / anual)

 

 OPCIONAL

 * Basket (grupo mínimo de 10 alumnos)

 * Paddel

 

 Activitats subvencionades per l'Associació de Veïns de Cala d'Or

 

---------

 

- Inscripció i pagament: de dia 1 al 15 d´OCTUBRE de 2016 al “Banco de Santander" de Cala d'Or.

- Nº de compte: 00495563522410925449, a nom de AMPA CEIP SANTA MARIA DEL MARS'ha d'anotar el nom de l’alumne, el curs i l'activitat extraescolar.

- Per poder realitzar l'activitat programada serà necessària la participació mínima de vuit a dotze alumnes, segons l'activitat.

FUNKY JAZZ

dilluns i dimecres de 15:30h a 16:30h

lunes y miércoles de 15:30h a 16:30h

 

JUDO

dilluns i dimecres de 16:30h a 17:30h

lunes y miércoles de 16:30h a 17:30h

BATUKA

dimarts i dijous de 16:00h a 17:00h

martes y jueves de 15:30h a 16:30h

PINTURA

dimecres de 16.00h a 17:00h

jueves de 16:00h a 17:00h