CONVOCATÒRIA  ASSEMBLEA GENERAL

La Junta Directiva d´aquesta AMPA, en reunió celebrada el 06 de Junio de 2016, va acordar convocar Assemblea General de socis el proper dia  29 de setembre  les 17,20 hores en primera convocatòria i a les 17,30 hores en segona amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si cal, acta anterior.

2. Renovació càrrecs Junta Directiva: Presidenta,Vicepresidenta, i Vocals:  1,3 i 5.

3. Balanç de comptes del curs 2015-16 i pressupost del curs 2016-17

4. Presentació del projecte d´activitats extraescolars del curs 2016-17.

5. Propostes junta directiva .

6. Precs i preguntes.

-----

La Junta Directiva de esta AMPA, en reunión celebrada el 06 de Junio de 2016, acordó convocar asamblea general extraordinaria de socios el próximo día 29 de septiembre a las 17,20 horas en primera convocatoria y las 17,30 horas en segunda convocatoria, en los salones del centro, con el siguiente orden del día:

1º  Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º  Renovación de cargos de la Junta Directiva: Presidenta, Vicepresidenta y Vocales: 1,3 y 5.

3º  Balance de cuentas del curso 2015-16 y presupuesto del curso 2016-17.

4º  Presentación del proyecto de actividades extraescolares del curso   2016-17 .

5º Propuestas de la Junta directiva

6º  Ruegos y preguntas.

                                                                                    PRESIDENTA          

                                                           Fdo. Catalina Mas Oliver