SECCIONS EUROPEES 2016-17

 

 

El projecte de Seccions Europees es du a terme dins el nostre Projecte Lingüístic de centre (PL). Impartim àrees no lingüístiques en anglès a educació infantil i a primària .

Està previst que els alumnes d'educació infantil desenvolupin sessions de tallers i hort en llengua anglesa, els de primer fins a cinquè desenvolupin l'educació física , mentre que els alumnes de sisè ho faran a les sessions de plàstica.

Per dur endavant aquest projecte es compta amb el suport de tot el claustre de professors i del consell escolar .

Disposam de l'ajuda d'un ajudant lingüístic que participarà activament en totes les activitats de l'escola (classes, festes, sortides, tallers...) .

Consideram prioritari l'aprenentatge d'una llengua estrangera com l'anglès.

L' objectiu principal és el d'ampliar i reforçar el coneixement de la llengua anglesa a primària per facilitar al nostre alumnat el pas a secundària i posterior selectivitat , així com a la seva futura integració al món laboral i d'oci, ja que l'economia de la zona es basa únicament en el turisme i és imprescindible el domini de llengües estrangeres. Volem que s'utilitzi l'anglès com a eina de comunicació i així apropar-nos al model europeu i ser capaços d'utilitzar la llengua anglesa de forma natural, en un context comunicatiu real

La metodologia serà activa i participativa; ha d’atendre tant els aprenentatges individuals com els col·lectius, cooperatius (diversificant els agrupaments), ha d’oferir situacions d’experimentació i d’expressió individual i col·lectiva , per fomentar les responsabilitats i potenciar el diàleg com instrument per arribar a acords i per planificar tasques. Serà flexible i activa, basada en les idees constructivismes on s'identifiquen els aprenentatges anteriors, funcionals. Els alumnes són els protagonistes d'aquest aprenentatge.

La llengua vehicular serà l'anglès , sempre partint del coneixements previs que tenen els alumnes. Per aquest motiu , utilitzarem un llenguatge senzill amb molt de suport visual. A més comprovarem constantment que els nins comprenen l'explicació, repetint amb freqüència el vocabulari.

La creació de situacions motivadores, funcionals i significatives, que afavoreixin la participació i que potenciïn la sociabilitat i la interacció comunicativa, provocarà la necessitat de comunicar-se entre els infants i facilitarà l’adquisició de coneixements, destreses i capacitats que desenvolupin la competència comunicativa.

L’aula ha de ser un espai agradable, motivador, comunicatiu i relaxat que permeti l’aprenentatge individual i cooperatiu, establint normes negociades de conducta i de reforç positiu. La distribució serà en grup i en petit grup, amb la possibilitat de fer diferents tasques segons el grup aprofitant que hi ha més d'un mestre a l'aula..

Les activitats plàstiques han de tenir un component motivador i lúdic important per a tot l’alumnat per evitar la inseguretat que molts d’infants senten a l’hora de dibuixar o de realitzar creacions plàstiques i de manera que l’adquisició de la llengua estrangera es produeixi de forma indirecta, natural i inconscient.

A educació física les activitats es faran normalment en gran grup. La iniciació als diversos jocs i modalitats esportives ha d’afavorir l’ús de les habilitats i estratègies bàsiques: cooperació —valorada com a benefici propi i del grup—, oposició, respecte per les normes i per les regles del joc. El joc net ha de punt de referència en tota l’activitat física.

No només utilitzarem el pati i gimnàs també aprofitarem les instal·lacions del Municipi a més dels espais natural que ens envolten.

Es contribuirà a l'assoliment d'hàbits d'higiene i d'ordre.