Ortografia. Normes generals.

S’escriuen amb lletra inicial majúscula:
 
 • La primera paraula d’un text.
 • La primera paraula després d’un punt.
 • Els noms propis i els llinatges de persones. Exemple: Pere Jaume.
 • Els noms de ciutats i de països. Exemple: Barcelona i Palma.
 • Els noms de muntanyes, rius i mars. Exemple: Massanella, Sant Miquel i Mediterrània.
 • Els dies de la setmana i els mesos de l’any s’escriuen en minúscula. Exemple: dimarts i agost.

Els articles (el, la els, les) acompanyen el nom i ens diuen si és:

 • Masculí singular. Exemple: El cotxe.
 • Femení singular. Exemple: La nina.
 • Masculí singular. Exemple: Els animals.
 • Femení plural. Exemple: Les pissarres.
L’apòstrof és un signe ortogràfic (‘) que es posa en el lloc d’una vocal que no pronunciem.
 
Hem d’apostrofar:
 

L’article masculí el quan la paraula que el segueix comença amb vocal o h. Exemple: l’eina o l’heura.

NO HEM D’APOSTROFAR l’article femení “la”, quan la paraula que el segueix comença amb  i (hi), o u (hu) àtones. Exemple: La indústria, la higiene, la universitat o la humitat.

La preposició “de” sempre davant d’una paraula que comença per vocal o h. Exemples: d’ara, d’home.

 
Un dígraf és la unió de dues lletres que només emeten un so.

A l’hora de separar en síl·labes una paraula, o a l’hora de canviar de línia quan escrius, és molt important saber quins es poden separar i quins no.

NO ES PODEN SEPARAR els següents dígrafs: gu, qu, ig, ll i ny. Exemples, à-gui-la, mà-qui-na, cis-te-lla, se-nye-ra.
 

Sí s’han de separar la resta de dígarfs: Exemples, pis-sar-ra, go ril-la, cot-xe.

El guionet

Hem de posar guionet:

 • A l’hora de partir una paraula al final de la línia.
   Atenció: – No es deixa mai una síl·laba formada únicament per una vocal. Exemple: U-rà

                 – Els dígrafs ny, ig, ll, qu i gu no es separen.


 • Per separar elements d’algunes paraules compostes.
          – Quan la primera paraula acaba en vocal i la segona comença per
             r, s o x.
             Exemples: para-xocs, pèl-roig, para-sol.

          – Quan el primer element és un punt cardinal. 
            Exemples. nord-est, sud-americà.


 • En els numerals.
         – Entre la desena i la unitat. Exemples: quaranta-tres, vuitanta-sis.

         – Entre la unitat i la centena. Exemples: cinc-cents, nou-cents.

         – En els vints hi posam dos. Exemples: vint-i-tres, vint-i-vuit.

 • Per separar els pronoms febles que van darrere del verb.
         Exemples: admirar-te, agafa-ho, llança-la.